Majorarea de 75% – instructiuni de aplicare

Începând cu data de 16.03.2020 polițiștii de penitenciare din Poliția Penitenciară vor putea beneficia de o majorare a salariului de funcție cu 75%

Astfel angajaţii din penitenciare, personalul din unităţile sanitare publice şi alte categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor au dreptul la o majorare a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, în situaţia în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege.

ANP – instrucțiuni, condiții, cerințe

Art. 1

În perioada stării de urgență, personalul din sistemul administrației penitenciare are dreptul la o majorare în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în condițiile stabilite prin Legea nr. 19/2020, modificată și completată de Ordonanța de urgență nr. 30/2020 și ale Hotărârii Guvernului nr. 217/2020.

Art. 2

Dreptul prevăzut la art. 1 se acordă persoanelor care îndeplinesc cumulativ prevederile art. 1 alin. (2) din Legea 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 32, alin. (2) din anexa nr.1 la Decretul Președintelui României nr. 195/2020, respectiv:

 1. au copii cu vârsta de până la 12 ani înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani înscriși în cadrul unei instituții de învățământ;
 2. locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca, în condițiile legii;
 3. celălalt părinte nu beneficiază de zile libere pentru supravegherea copiilor, în condițiile Legii nr.19/2020 sau de majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite personalului prevăzut la art. 32 din anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României nr. 195/2020, nu se află în niciuna din situațiile prevăzute la art. 1, alin. (33) și alin. (34)din Legea nr.19/2020, modificată și completată prin OUG nr. 30/2020 și în perioada stării de urgență nu a desfășurat activitate în regim de telemuncă.

Art. 3

Structurile de resurse umane informează personalul unității cu privire la obligația actualizării situației personale a copiilor aflați în întreținere, conform art. 20, alin. (1) din OMJ nr. 389/C/2020.

Art. 4 

Personalul din cadrul unității care îndeplinește condițiile de majorare a salariului, solicită acest drept prin cererea prevăzută în anexa nr.1 a instrucțiunii, însoțită de documente justificative cu trimitere la perioada indicată:

 1. Copia certificatului/certificatelor de naștere a/ale copilului/copiilor;
 2. Declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte, întocmită conform anexei nr. 2 la instrucțiune, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2 lit.c) din prezenta instrucțiune. Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte se depune lunar în perioada 1 – 3 a lunii curente, pentru luna trecută;
 3. Act doveditor a stării de dizabilitate a copilului, dacă este cazul;
 4. Alte acte ce dovedesc prevederile art.1 , alin. (3), (31), (32) din Legea nr. 19/2020, dacă este cazul.

Art. 5

Pentru aplicarea unitară a dispozițiilor prezentei instrucțiuni se au în vedere următoarele:

 1. Celălalt părinte să nu se afle în situațiile art. 1, alin. (33) și alin. (34) din Legea 19/2020;
 2. Se acordă o singură majorare, indiferent de numărul de copii sau de calitatea celuilalt părinte;
 3. În vederea îndeplinirii condiției prevăzute de art. 1 din Legea 19/2020, referitoare la înscrierea copilului într-o unitate de învățământ, se iau în considerare formele de învățământ stabilite la art. 23, alin. (1), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 4. În aplicarea situației prevăzute la art. 1 alin. (33) lit. a) din Legea nr.19/2020  majorarea salarială nu se acordă indiferent dacă solicitantul se află în concediul prevăzut la art. (2) alin. (1) sau art. 11 alin.(2) ori art.31 alin. (1) din OUG nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru copilul care face obiectul cererii sau pentru un alt copil;
 5. Potrivit art. 15 din Legea nr. 6/2020 – bugetul asigurărilor sociale de stat – câștigul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 este de 5.429 de lei.
 6. Se acordă majorarea salarială începând cu data intrării în vigoare a Legii 19/2020, respectiv 17 martie 2020, pentru zilele lucrătoare până la încetarea stării de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare și, după caz,  a zilelor în care solicitantul sau celălalt părinte s-a aflat în vreuna din situațiile prevăzute la art. 2 lit. c) din prezenta instrucțiune;

Art. 6

 • Actul administrativ de acordare a majorării salariale se emite conform competențelor de gestiune a resurselor umane stabilite de art. 20 din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.
 • Structura de resurse umane emite un singur act administrativ, iar structura economico-financiară calculează lunar drepturile salariale ținând cont de datele actualizate în baza declarației pe propria răspundere a celuilalt părinte.

Art. 7

Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.

De menționat că majorarea salariului de funcție cu 75% pentru polițiștii de penitenciare se va acorda retroactiv începând cu data de 17 martie 2020.

Sedinta de lucru ANP – FSANP

La solicitarea FSANP, pentru clarificarea prevederilor OMJ 482/C/2020 legate de condițiile de acordare, în beneficiul polițiștilor de penitenciare, a compensației lunare a chiriei, precum și a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau a unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței, ANP a organizat pe data de 05.03.2020 o ședință de lucru la care au fost invitate organizațiile sindicale reprezentative.

Ordinea de zi

1) Instrucțiuni pentru aplicarea în mod unitar a OMJ nr. 482/C/2020 :

 • pentru acordarea dreptului la chirie nu se va ține seama de anexa nr.1 din Legea 114/1996 ;
 • pentru dosarele de chirie aflate în plată la data de 19.02.2020 se va face o actualizare (termen completare documente – conform anexelor) și va fi emisă o nouă decizie ;

2) Elemente de identitate vizuală a Poliției Penitenciare (însemne heraldice, deviză heraldică)

 • propunere acceptată în unanimitate ;
 • nu au fost alte observatii ;

3) Revizuire regulament de organizare și funcționare al ANP :

 • structuri funcționale modificate ;
 • sindicatele vor prezenta observații la bilanțurile structurilor ;

4) Efecte ce ar putea fi generate de adoptarea deciziei Î.C.C.J. nr. 51/2019 :

 • aplicarea deciziei 51/2019 este susținută de ANP prin raportare la nivel de sistem ;
 • aplicarea coeficientului maxim va fi făcută, în tot sistemul, pentru aceeași activitate prestată în aceleași condiții ;
 • pot fi întâmpinate posibile probleme în sectorul operativ – cu referire la polițiștii de poliție penitenciară debutanți ;

5) Stadiu proiect OMJ privind organizarea și desfășurarea concursurilor :

 • întârziere cauzată de lămuririle solicitate de M.J. ;
 • este în lucru o variantă finală ;

6) Alte probleme :

 • Ancheta socială – prevăzută la art.6 din OMJ 482/2020 efectuată în baza art. 111 alin. (8) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare – vor fi transmise în teritoriu instrucțiuni pentru sfera de aplicare ;
 • Modificarea aplicației de pontaj cu rubrica „C.O. cu sporuri” ;

Salarizare „by” decizia 51/2019

Interpretarea unor acte

       Salarizarea la nivel maxim este statuatǎ de anumite norme ce instituie dreptul bugetarilor de a fi salarizați la nivel maxim.

        Interpretarea acestor norme este fǎcutǎ de cǎtre jurişti şi contabili, atent selecționați, ale cǎror sarcini prevǎzute în fişele postului încep cu ,,gǎsirea de îndatǎ a unor tertipuri legale şi specularea oricǎrei imperfecțiuni de redactare a normelor în vigoare” pentru a ține veniturile bugetarilor mai mici decȃt prevede legea.

Decizia Î.C.C.J. poate fi interpretatǎ ca mǎrire salarialǎ ?

        În principiu şi doar în lipsa armatelor de contabili şi jurişti menționați mai sus rǎspunsul poate fi DA.

        Din pǎcate pentru noi aceastǎ decizie a Î.C.C.J. nu instituie un drept salarial nou ci este o interpretare judecǎtoreascǎ a unor norme care vin sǎ clarifice redactarea defectuasǎ a unor O.U.G.-uri (83/2014 – salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015 şi 57/2015 – salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016) care generau mai multe interpretǎri.

Cu ce ne ajutǎ aceastǎ decizie a Î.C.C.J. ?

        Legea-cadru nr.284/2010 enumerǎ la aliniatul 2 categoriile de personal cǎrora li se aplicǎ dispozițiile şi la aliniatul 3 menţionează faptul cǎ ,,intrǎ în categoria personalului bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncǎ…inclusiv funcționarii publici şi funcționarii publici cu statut special”.

        Pe scurt Î.C.C.J. constatǎ cǎ ,,salariul funcției de bazǎ” potrivit anexei VII din legea 284/2010 are drept corespondent ,,salariul de bazǎ” conform anexei I din aceeaşi lege.

        În concluzie, sindicatele sau persoanele fizice care au pe rolul instanțelor de judecatǎ cauze avȃnd ca obiect salariul funcției de bazǎ şi salarizarea la nivel maxim, ştiu acum cǎ ,,salariul de bazǎ” şi ,,salariul funcției de bazǎ” pot fi solicitate în cadrul aceluiaşi proces.

Sindicatul Național SINPEN 2016 Constanța

Fiat justitia et pereat mundus

%d blogeri au apreciat: